Historik

Bakgrund
Idéer om bildandet av en länsomfattande idrottshistorisk organisation dök upp under 1980-talet i Skellefteå och Umeå. Erik Svensson, ordf. i Västerbottens Idrottsförbund 1955-1976, tog i slutet av 1987 upp frågan med Cuno Bernhardsson på Folkrörelsearkivet i Umeå. Då fick han veta att Kenneth Åström på Skidmuseet och Lennart Forsberg på universitetets informationsavdelning varit inne på samma tankar. Även Stig-Henrik Viklund på Folkrörelsearkivet i Skellefteå hade funderat i samma banor.

Ett beredningsmöte anordnades på Folkrörelsearkivet i Umeå den 17 december 1987 i närvaro av Erik, Cuno, Kenneth, Lennart och Stig-Henrik. Beredningsgruppen beslutade att inbjuda till ett idrottshistoriskt möte i Umeå för att pröva idéen om bildandet av en idrottshistorisk förening i länet.

Idrottshistoriskt möte den 9 mars 1988

Den 9 mars 1988 hölls det idrottshistoriska mötet på Bio Abelli, Västerbottens museum. Inte mindre än 47 personer fanns på plats. Vid mötet togs ett enhälligt beslut om att bilda en idrottshistorisk förening i Västerbotten. Beredningsgruppen som förberett mötet fick i uppdrag att ta fram förslag till stadgar och förbereda ett konstituerande möte. En valberedning på fyra personer valdes med uppgift att ta fram förslag på styrelseledamöter i den nya föreningen. Valberedningen bestod av Sven Rönnmark (Umeå) sammankallande, Ingrid Lundberg (Umeå), Sam Ersson (Åsele) och Allan Boström (Skellefteå).

VIS bildades 28 april 1988

Det konstituerande mötet ägde rum den 28 april 1988 på Bio Abelli, i närvaro av 25 personer. Det beslutades att bilda Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap (VIS). Stadgar och årsavgift fastställdes enligt utdelat förslag. Det beslutades vidare att styrelsen skulle bestå av högst nio ledamöter (ordförande samt åtta ledamöter). Den första styrelsen fick följande utseende:

Ordförande och kassör:
Erik Svensson, Umeå

Vice ordförande:
Zolo Östlund, Skellefteå

Sekreterare:
Stig-Henrik Viklund, Skellefteå

Ledamöter:
Siv Larsson, Umeå
Kenneth Åström, Umeå
Lennart Forsberg, Umeå
Erling Wikström, Lycksele
Torbjörn Olsson, Norsjö
Cuno Bernhardsson, Umeå