Ekonomsikt bidrag

EKONOMISKT BIDRAG TILL IDROTTSFÖRENINGARS MINNESSKRIFTER
 
MÅLSÄTTNING
Västerbottens Idrottshistoriska Sällskaps (VIS:s) övergripande målsättning är ”att inom Västerbottens län få igång och uppmuntra intresset för idrottshistoria och vara en sammanhållande länk för dem som delar detta intresse. Ambitionen är då också att se idrottens utveckling fram till dagens samhälle och betrakta nutida idrott i ett historiskt ljus.”
 
Verksamhet
Varje år anordnar VIS 6–8 idrottscaféträffar runt om i Västerbotten med ett rikt idrottshistoriskt innehåll, där tidigare och nuvarande idrottsledare och aktiva, idrottsforskare med flera berättar stort och smått om olika idrotters och idrottsföreningars tidiga och senare historia fram till idag.  Under årens lopp har de flesta idrotters historia avhandlats.

Exempel på annan verksamhet som VIS arbetar med och uppmuntrar är idrottshistoriska minnesskrifter, bandade intervjuer med idrottsledare/idrottsutövare, studiecirklar, idrottsutställningar, dokumentation och information om idrottssamlingar (klubbnålar/pins, klubbvimplar, idrottsbibliografier, idrottstidningar, lagbilder, idrottsfoton, idrottsfilmer osv). En viktig uppgift för VIS i samarbete med Folkrörelsearkivet i Västerbotten är att stimulera arkivvården inom föreningar och distriktsförbund i Västerbotten och bidra till att en viktig del av vår historia bevaras.
 
Medlemsskriften ”Visuellt”
1–2 gånger om året ger Sällskapet ut skriften VISUELLT på numera 70 sidor - “ett västerbottniskt forum för idrottshistoriskt intresserade” med ett rikt idrottshistoriskt material i ord och bild. Genom åren har det kommit ut mer än 40 späckade nummer, totalt mer än 300 artiklar med intressant läsning kring idrottshistoria i Västerbottens län (Se VIS:s hemsida: www.visac.se under fliken ”Visuellt.”)

Som ett led i att uppmuntra idrottsföreningar att själva ta fram egna Minnesskrifter i samband med jubileer har Sällskapet beslutat att fr.o.m. år 2020 kan föreningar söka ett bidrag för jubileumsskrifter som färdigställts fr.o.m. år 2020.
 
Bidrag kan i första hand sökas för Minnesskrifter enligt följande:
 
  50 års jubileum                
  75 års jubileum
100 års jubileum
Stödet uppgår normalt till 2 - 5 000 kronor per ansökan.
 
Ansökningar
Bidrag kan sökas när som helst under året.
Ansökan innehåller ett exemplar av skriften samt en kort beskrivning av hur den har tagits fram.
 
Ansökan sänds till:
Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap
Ivar Söderlind, Gökropsvägen 5 B, 906 51 UMEÅ
 
Information
Lämnas av Sällskapets ordförande: Ivar Söderlind E-post: ivar@ortrask.se, tel.: 070-606 11 23