Stadgar

FÖR VÄSTERBOTTENS IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP

Stadgar
FÖR VÄSTERBOTTENS IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP
Antagna vid bildandet 28 april 1988.
Reviderade vid årsmöte 13 april 2011 och 4 april 2019

§1 Målsättning och inriktning
Västerbottens idrottshistoriska sällskaps målsättning är att inom Västerbottens län få igång och uppmuntra intresset för idrottshistoria och vara en sammanhållande länk för dem som delar detta intresse.
Sällskapet söker vidga och fördjupa kännedomen om idrotten inom Västerbottens län i ett historiskt perspektiv.
Västerbottens idrottshistoriska sällskap skall ha Västerbottens idrottsförbund, Folkrörelsearkivet i Västerbotten och SISU som samarbetspartner samt ha kontakter med föreningar, specialdistriktsförbund och Svenska idrottshistoriska föreningen.

§2 Medlemskap
Medlemskap erhåller den som anmäler sitt intresse och betalar av årsmötet fastställd årsavgift.
Medlemmar i sällskapet kan vara enskilda personer, de olika specialidrotterna, idrottsföreningar, friluftsorganisationer, kommuner, andra myndigheter m.fl. samt företag och firmor.
 
Om Medlem inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får sällskapet besluta om medlemskapets upphörande.
§3 Verksamhets- och räkenskapsår
Sällskapets verksamhetsår omfattar kalenderår. Räkenskapsåret omfattar det senast förflutna kalenderåret.

§4 Årsavgift
Sällskapet tar ut en årsavgift vars storlek fastställs av årsmötet. Olika avgifter bör gälla för enskild medlem, företag, kommuner, annan myndighet etc. om årsmötet så beslutar. 

§5 Årsmötet
Sällskapet håller ordinarie årsmöte före utgången av april månad. Kallelse skall genom sekreterarens försorg meddelas till medlemmarna senast två veckor i förväg.
Medlemmarna kan till årsmötet lägga fram motioner, som inlämnas till styrelsen för yttrande senast tio dagar före årsmötet.
Beslut på årsmötet avgörs genom enkel majoritet. Varje närvarande medlem har en röst och kan aldrig representera mer än en röst. Vid lika röstetal avgör lotten.

§6 Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

-      öppnande
-      fråga om stadgeenlig kallelse
-      val och ordförande och sekreterare för mötet
-      val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
-      styrelsen verksamhetsberättelse
-      revisionsberättelse
-      fastställande av resultaträkning samt balansräkning
-      fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
-      styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för nästa år
-      val av ordförande
-      val av högst fyra styrelseledamöter
-      val för ett år av två revisorer och revisorssuppleant
-      val för ett år av valberedning på tre personer, varav en sammankallande
-      ev. motioner
-      övriga frågor
-      avslutning 

§7 Extra styrelsemöte
Extra styrelsemöte med sällskapet skall hållas när styrelsen så finner angeläget eller när minst tio medlemmar med angivande av skäl skriftligen framför önskemål därom.
I tillämpliga delar gäller samma bestämmelser som för årsmöte.

§8  Styrelsen
Sällskapets angelägenheter handhas av en styrelse bestående av högst nio ledamöter. Styrelsen verkställer årsmötets beslut och svarar för de löpande ärendena. Styrelsens mandattid, bortsett från ordföranden, är två år med växelvis avgång för halva styrelsen varje år. Årsmötet utser styrelsens tillika sällskapets ordförande varje år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsmässig, när minst fem av dess ledamöter deltar. Vid lika röstetal gäller den mening fungerande ordförande stöder. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse. Styrelsen kan kalla enskild person till adjungerad ledamot.

§9 Val av utskott
Styrelsen fastställer de utskott som skall finnas i sällskapet och utser de personer som skall ingå i respektive utskott.

§10 Protokoll
Årsmöten och alla styrelsesammanträden skall protokollföras

§11 Stadgefrågor m m
Stadgeändring kan endast ske efter ett årsmötes beslut om 2/3 majoritet. För upplösning av sällskapet krävs beslut med 2/3 majoritet vid två ordinarie årsmöten.
Beslut om upplösning skall innehålla anvisningar om hur sällskapets tillgångar skall användas.